EU-kommissionen: Rätten att kritisera religioner ingår inte i EU:s grundläggande rättigheter

I dag fick jag brev från enhet D1 på EU-kommissionens generaldirektorat för rättvisa, frihet och säkerhet. Enhet D1 ansvarar för grundläggande rättigheter.

Brevet rör mitt önskemål om att EU-kommissionen skulle utreda vilka restriktioner för yttrandefriheten som är förenliga med EU-medlemskapets krav på “frihet, demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna”, som det står i fördragets artikel 6.1. Detta med anledning av att Irland har straffbelagt hädelse.

Så här skriver enhet D1:

Bäste Karl Sigfrid!

Tack för Ert brev med klagomål rörande ändringen av den irländska lagen om förtal(Defamation Act) från 2006.

Inhemska lagar om blasfemi omfattas av den nationella rättsordningen i varje medlemsstat. Europeiska kommissionen saknar befogenheter enligt fördragen att ingripa på detta område. Det är medlemsstaternas ansvar att se till att yttrandefriheten upprättshålls i samband med denna typ av lagstiftning.

Jag får väl nöja mig med det svaret, även om en mer utförlig analys av fördragens krav hade varit att föredra.

Här följer det brev som föranledde svaret ovan.

Jag vill uppmärksamma EU-kommissionen på den lag mot hädelse som trädde i kraft på Irland den 23 juli. Enligt den nya lagen kan en unionsmedborgare straffas för ett yttrande som bedöms ha förolämpat ett betydande antal utövare av en viss religion. Straffet är böter upp till 25 000 euro.

Artikel 6.1 i gällande EU-fördrag slår fast att unionen ” bygger på principerna om frihet, demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt på rättsstatsprincipen, vilka principer är gemensamma för medlemsstaterna.”

En mänsklig rättighet som är intimt förknippad med både frihet och demokrati är yttrandefriheten. Den Europeiska stadgan om mänskliga rättigheter, artikel 10, beskriver yttrandefrihet på följande sätt:

”Denna rätt innefattar åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets inblandning och oberoende av territoriella gränser.”

Det finns ingen uppenbar anledning till att yttrandefriheten inte ska innefatta rätten att karaktärisera religiösa uppfattningar eller symboler på ett sätt som somliga anser vara förolämpande.

Med hänvisning till ovanstående ber jag EU-kommissionen att granska huruvida den irländska lagen mot hädelse är förenlig med gällande EU-fördrag.

Karl Sigfrid

Advertisements

3 thoughts on “EU-kommissionen: Rätten att kritisera religioner ingår inte i EU:s grundläggande rättigheter

  1. Vad man ska fråga EU-kommisionen är naturligtvis om irland kan förbjuda import av och inhemsk handel med ateistisk litteratur.

  2. Fast vad är EU-kommissionens eventuella granskning egentligen värd? Särskilt om den direkta frågan formellt ligger utanför kommissionens mandat, så anar jag att varje försök att kringgå det hindret genom att hänvisa till frihandelsavtalen i sin tur kommer att bemötas med hänvisning till motsvarande kryphål. För att kommissionen skall ta sig an uppgiften med någon entusiasm, så måste den befinnas politiskt relevant. Yttrandefriheten är än så länge primärt en nationell fråga, inte en EU-fråga.

    Sista ordet ligger ändå hos EG-domstolen (eller möjligen Europadomstolen, om man driver det som en direkt fråga om mänskliga rättigheter). När målet har kommit så långt behöver ingen av parterna vara EU-kommissionen; det kan lika gärna vara en förläggare av religiös litteratur eller en präst som tvistar med irländska staten om vad som gäller. Det är bättre att man har en hängiven yttrandefrihetsvän som driver frågan till sin spets av rent principiella skäl, än en motvillig kommission som tar första bästa genväg ur processen och ingår förlikning bara för att slippa bråka med den enda medlemsstat som måste genomföra ett par folkomröstningar inför varje fördragsändring.

    Leta reda på en irländsk ISP och lägg upp en “hädisk” webbsida där. Vänta sedan tills Dublin försöker tysta kätteriet, och klaga över diskrimineringen i lämplig instans (nej, inte EU-kommissionen; till och med Irlands motsvarighet till Konsumentverket vore ett bättre alternativ).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s